Prehlásenie o poctivej prezentácii investičného odporúčania

Všetky informácie uvedené na týchto webových stránkach sú poskytované Fio bankou, a.s. (ďalej "Fio"). Fio je členom Burzy cenných papierov Praha, a.s. a tvorcom trhu u 13 emisií zaradených v segmente SPAD. Fio nie je tvorcom trhu emisie akcií Kit Digital, Inc. Všetky zverejnené informácie majú iba informatívny a odporúčajúci charakter, sú nezáväzné a predstavujú názor Fio.

Nemožno vylúčiť, že s ohľadom na zmenu rozhodných skutočností, na základe ktorých boli zverejnené informácie a investičné odporúčania vytvorené alebo s ohľadom na iné skutočnosti a vývoj na trhu, sa zverejnené informácie a investičné odporúčania ukážu v budúcnosti ako neúplné alebo nesprávne. Fio odporúča osobám vykonávajúcim investičné rozhodnutia, aby pred uskutočnením investície podľa týchto informácií konzultovali jej vhodnosť s maklérom. Fio nenesie zodpovednosť za neoprávnené alebo reprodukované šírenie alebo uverejnenie obsahu týchto webových stránok vrátane informácií a investičných odporúčaniach na nich zverejnených.

Upozornenie: Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Do predpokladaného výsledku investície založeného na hrubej výkonnosti vstupujú (negatívne) aj hradené provízie, poplatky a ďalšie prípadné náklady či daňové povinnosti.

Fio prehlasuje, že nemá priamy alebo nepriamy podiel väčší ako 5% na základnom imaní žiadneho emitenta finančných nástrojov, ktoré sa obchodujú na regulovaných trhoch . Žiadny emitent finančných nástrojov, ktoré sa obchodujú na regulovaných trhoch nemá priamy alebo nepriamy podiel väčší ako 5% na základnom imaní Fio. Fio nemá so žiadnym emitentom finančných nástrojov uzavretú dohodu týkajúcu sa tvorby a šírenia investičných odporúčaní ani inú dohodu o poskytovaní investičných služieb. Emitenti finančných nástrojov nie sú oboznámení s investičnými odporúčaniami pred ich zverejnením. Fio nebolo v posledných 12 mesiacoch vedúcim manažérom alebo spolu vedúcim manažérom verejnej ponuky finančných nástrojov vydaných emitentom. Odmena osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe investičných odporúčaní, nie je odvodená od obchodov Fio alebo prepojenej osoby. Tieto osoby nie sú ani iným spôsobom motivované k uverejňovaniu investičných odporúčaní určitého stupňa a smeru. Fio predchádza stretu záujmom pri tvorbe investičných odporúčaní zodpovedajúcim vnútorným členením zahŕňajúcim informačné bariéry medzi jednotlivými vnútornými časťami a pravidelnou vnútornou kontrolou. Na činnosť Fio dohliada Česká národná banka.

Bližšie informácie o Fio banke je možné nájsť na www.fio.cz

Ovládajte svoj účet priamo z mobilu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu Smartbanking!