Fio podnikateľský účet

Pre podnikateľov, živnostníkov, firmy, právnické osoby a občianske združenia ponúka Fio banka bežné bankové účty za rovnakých podmienok ako pre fyzické osoby.

Zdarma k podnikateľskému účtu

 • Založenie a vedenie účtu
 • Internetbanking a Smartbanking
 • Bankové prevody na Slovensku i v rámci eurozóny v EUR
 • Bankové prevody medzi SR a ČR v EUR
 • El. transakcie na účte, inkaso a trvalé príkazy
 • API Bankovníctvo pre automatické spracovanie pohybov na účte
 • Výbery hotovosti na pobočke nad 50 EUR
 • Vklady hotovosti na pobočke (v EUR, od majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby)

Ako si založit účet Fio?

Navštívte najbližšiu pobočku Fio banky, kde podpíšete príslušné dokumenty.

Fyzická osoba podnikateľ:

 • obyvateľ EÚ - občiansky preukaz alebo pas
 • mimo EÚ - 2 doklady totožnosti
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 3 mesiace (listinná forma)

Právnická osoba:

 • originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (listinná forma)

Občianske združenia, neziskové organizácie:

 • originál (alebo overenú kópiu) zakladateľského dokumentu (stanovy združenia, nadačná listina, zakladacia listina, zriaďovacia zmluva alebo štatút) s vyznačeným dňom registrácie príslušným registrovým úradom
 • originál (alebo overenú kópiu) všetkých prípadných dodatkov k zakladateľským dokumentom, potvrdených príslušným registrovým úradom
 • overenú kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo ŠÚ SR alebo Oznámenie o pridelení IČO z MV SR (tento dokument nie je potrebný v prípade, že identifikačné číslo bude uvedené priamo vo výpise z príslušného registra)
 • originál (alebo overenú kópiu) dokumentu, ktorým združenie/nezisková organizácia zdokladuje voľbu osôb oprávnených konať za združenie/neziskovú organizáciu (t.j. zápis z členskej schôdze s prezenčnou listinou obsahujúcou mená a podpisy hlasujúcich členov, údaje o osobách oprávnených konať musia byť v rozsahu celé meno a dátum narodenia/rodné čislo)
 • originál (alebo overenú kópiu) výpisu z príslušného registra (register občianskych združení MV SR, register nadácií, register záujmových združení právnických osôb a ďalšie) nie starší ako 3 mesiace

Vzhľadom na časovú náročnosť preskúmania dokumentácie občianskeho združenia/neziskovej organizácie odporúčame klientom, aby predkladanú dokumentáciu zaslali vopred v elektronickej verzii na e-mailovú adresu vybranej pobočky. Až po potvrdení správnosti a úplnosti predloženej dokumentácie je možné účet občianskemu združeniu založiť.

Upozorňujeme klientov, že na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme v zákonom stanovených prípadoch povinní identifikovať tzv. konečného užívateľa výhod. Pokiaľ osoba konečného užívateľa výhod a jej vlastnícky podiel nevyplývajú priamo z verejne dostupných databáz alebo listín, považuje sa za doklad o vlastníckej štruktúre napr. zápis z valného zhromaždenia, výpis vlastníctva zaknihovaných akcií z CDCP alebo čestné prehlásenie o vlastníckych podieloch. O potrebe doloženia príslušných dokumentov sa môžete vopred informovať vo Vašej pobočke.

Ak už ste klientom Fio banky, a.s. so sídlom v ČR, tak odporúčame vopred kontaktovať vybranú pobočku a informovať sa o podmienkach založenia účtu, keďže v tomto prípade sa môžu podmienky líšiť od hore napísaných.

Bežné účty vedie Fio banka v AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD.

Ovládajte svoj účet priamo z mobilu.

Stiahnete si zadarmo aplikáciu Smartbanking!